Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Skapande skola

SKAPANDE SKOLA

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen bidraget. Bidraget är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

NY ANSÖKNINGSINFORMATION

Informationen om hur man ansöker om bidraget Skapande skola för läsåret 2018/2019 är ute nu! Se här.  Ansökningstiden är den 4 januari-1 februari 2018.

Skapande skola och medel till detta delas ut av Kulturrådet. Satsningen är en av regeringens prioriteringar för kulturpolitik och är avsedd att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Länets kulturkonsulenter och -institutioner kan göra program, inspirera, tipsa och ev samordna till viss del. Vi har varit medaktörer och/eller producenter till flera Skapande skola-projekt – initiativet och ansvaret måste dock alltid komma från skolan.
– För mer information om länets olika genomförda och pågående projekt se respektive konstarts sida.

Medel söks i regel tidigt på vårkanten (februari) för verksamhet som ska genomföras under läsåret som följer. Det är enbart skolhuvudman som kan söka medel till Skapande skola från Kulturrådet.

Skolan ska i ansökan beskriva ”hur man avser att arbeta med att göra kulturen till en del i lärandet. En utgångspunkt är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår. Eleverna ska därför ha getts tillfälle att medverka i arbetet.

Strategin/handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanernas skrivningar om kulturens roll i skolan och FN:s konvention om barnets rättigheter.

_______________________________________________________________________________________

BOLLA är en nationell webbplats om barn- och ungdomskultur som drivs av Kulturrådet.

Bolla vill inspirera genom att visa goda exempel på barn- och ungdomsprojekt inom olika konstområden, samt förmedla nyheter och aktuell forskning om barn- och ungdomskultur.

Bolla vill sprida kunskap om olika arbetssätt som främjar barns och ungas delaktighet och möjligheter till eget skapande.

Bolla riktar sig i första hand till dig som arbetar med barn- och ungdomskultur:

  • Pedagoger – till exempel lärare, förskollärare, skolbibliotekarier
  • Tjänstemän – till exempel kultursekreterare och konsulenter
  • Utövare/upphovsmän – till exempel skådespelare, koreografer och författare

… men självklart finns vi till för alla läsare som är intresserade av kultur som skapas av och/eller för ungdomar och barn!

Mer information om Skapande skola finner du hos Statens Kulturråd
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

En första utvärdering av Skapande Skola (2013)
Skapande skola – En första utvärdering